Vilken information letar jag efter? (1)

Denna "lista" är en liten vägledning till vilken information jag letar efter i min släktforskning.
Datum och plats för födelse, dop (eller namngivningsceremoni), konfirmation, giftermål, skilsmässa, dödsfall, begravning. Barn. Flicknamn.
Adress, telefon, fax, email?
Levnadshistoria, sjukdom, värnplikt, utbildning, arbete, fritid, utmärkelser.
Är personen döpt efter någon annan person?
Var har personen växt upp? Finns det någon historia bakom uppväxtförhållandena?
Förklaringar till var gårdar, orter ligger.
Finns det någon bakgrund till namn på gårdar etcetera?
Faddrar, barn, föräldrar.
Var kan mer information hämtas? Vem mer kan tillfrågas för information?
Bilder (gärna scannade). Skriv gärna en förklaring till bilderna också.

Erik Austvik
Gjermund Austvik
Yvonne Margareta Austvik
Anna Austvik
Erling Austvik
Lillian Austvik
Gunerius Martinsen Austvik
Martin Benjaminsen Austvik
Benjamin Arntsen Flekstadhaug
Arnt Jacobsen Overhogstad
Sara Jacobsen Overhogstad
Gurine Arntsen Flekstadhaug
Oleanna Austvik
Astrid Austvik
Harald Arne Austvik
Lars Erik Austvik
Johan Arne Hansen
Sofie Hansen
Hans Diderich Guttormsen
Nicoline Margrethe Guttormsen
Tron Moe
Beret Moe
Hans Arentsen Svartdal (Aursand, Orsand, Dragsve)
Mette Arntsen Svartdal (Aursand, Orsand, Dragsve)
Lars Olsen Wangberg
Ellen Olsen Wangberg
Arnt Hansen Dragsve
Ingeborg Hansen Dragsve
Ole Mikkelsen Ryggvik Tangen
Riborg Björnsdatter Ulstad
Guttorm Hansen Stokke
Jonetta Hansen Stokke
John Johnsen Sandvig (Saltöen)
Martha Nielsdatter Undlien
Ingebrikt Römmesmo
Marit Römmesmo
Johan Tröen
Helga Tröen
Johan Johnsen Tröen
Oleane Tröen
Ingebrikt Jakobsen Torslykke
Brit Jakobsen Torslykke
Jakob
Hans Elias Berntsen Grytebust
Dorthea Agnethe Berntsen Grytebust
Bernt Sörenssön Grytebust
Katinka (Petrikke?) Sörenssön Grytebust
Sören Olssön Grytebust
Hans Pederssön
Johan Sevrin Olaus Nielssön (Nielsen?)
Helene Nielssön (Nielsen)
Aagne
Niels Johnsen (Jonssön)
Ingeborg Johnsen (Jonssön)
Emmy Johanne Egidius Austvik
Sara Olsdatter Björgum
Arnt Peter Benjaminsen Flekstadhaug
Ole Björgum
Ole Ottersen Wangberg
Lavinia Larsdatter Viken
Lars Viken
Karen Andersdatter
Anders
Ole Jakobsen Wangberg
Gunhild Jakobsen Wangberg
Jakob
Nils
Ole Olsen Rygh
Martha Rygh
Niels
Arent
Hans Arntsen Hoklingsvald
Arnt
Nils Sörensen
Beret Sörensen
Mikkel Arntsen Riseth
Eli Andersdatter Stensvald
Anders
Arnt Åsholmen?
Beret Kristoffersdatter Riseth(?)
Siri Olsdatter
Beret Einarsdatter Riseth(?)
Einar Riseth(?)
Björn Pedersen Ulstad Kartum (Sandfaerhus)
Hans
Törres
Lars Widdul
Joens
Jacob
Jon
Esten Tangen Olsen
Even
Fredrik Ingebriktsen Draette (Römmesmo)
Ingeborg Svorkmo
Anne (Anna?) Draette
Eskel Svorkmo
Peder
Sverre Margido Austvik
Ole Gottfred William Austvik
Asbjörn Austvik
Målfrid Gerda Haugli
Åshild Austvik
Dag Erling Austvik
Håvard Austvik
Pojke Austvik
Ingvild Austvik
Bodil Ingfrid Gyldenskog
Unni Austvik
Siri Austvik
Frode Austvik
Tone Austvik
Olga Franciska Austvik
Johanne Austvik
Tor-Gunnar Austvik
Kari Lundahl
Arne Austvik
Ole-Gunnar Austvik
Aslaug Othilie Austvik
Eva Gerd Austvik
Dag Austvik
Hilde Austvik
Hans Haugli
Marianne
Petter Haugli
Marta Austvik
Nanna Egidius
Ivar Tollefsrud
Jan-Erik Lundahl
Gunnar
Gro Lundahl
Eva Dobos
Lars Markus Austvik
Anne-Karin Austvik Letnes
Randi Jacobsen
Svein Olav Letnes
Guro Austvik Letnes
Marte Austvik Letnes
Marit Austvik Letnes
Per Sigval Jacobsen
Astri Jacobsen
Jostein Jacobsen
Gunnar
Tirill
Bertram Martinsen Austvik
Hjalmar Martinsen Austvik
Gunerius Martinsen Austvik
Målfrid Martinsdatter Austvik
Olav Austvik
Bergitte Austvik
Petra Johanne Martinsen Austvik
Kåre Bertramsen Austvik
Målfrid Viktil
Martin Austvik
Odd Austvik
Borgny Ramlo
Paul Johannes Martinsen Austvik
Signe Madsen
Ingebjörg Austvik
Knut Inge Bertramsen Austvik
Johannes Viktil
Martin Viktil
Per Bertil Viktil
Jörgen Viktil
Haldis Austvik
Marit Helene Austvik
Torbjörn Austvik
Inger Johanne Austvik
Kari Johanne Gran
Torbjörn Austvik
Björn Gran
Heidi Gran
Ole Ramlo
Björn Ramlo
Tove Ramlo
Gunnar Madsen
Eli Margrethe Madsen
Lydia Martinsen Austvik
Ottar Austvik
Astrid Aune
Margit Vikaunet
Petra Bonaunet
Harald Austvik
Leif Austvik
Olaf Austvik
Arne Austvik
Gudrun Martinsen Austvik
Peter Helmersen
Anna Helmersen
Ragna Austvik
Ragnhild Sofie Austvik
Helge Austvik
Ole Austvik
Ingebjörg Margrethe Austvik
Eva Austvik
Brit Austvik
Leif Aune
Solveig Gjetö
Ivar Austvik
Osvald Gjetö
Olav Gjetö
Steinar Gjetö
Morten Gjetö
Astrid Gjetö
Leif Gjetö
Svend Gjetö
Reidun Austvik
Lasse Austvik
Kjell Austvik
Ragnhild Austvik
Tormod Vikaunet
Nils Ivar Austvik
Liv Brynhild Löseth
Per Austvik
Tordis Margrete Stokdahl
Per Vikaunet
Bergitte Vikaunet
Kari Austvik
Björn Löseth
Anne Löseth
Roar Löseth
Helene Marie Austvik
Tore Austvik
Jan Helge Stokdahl
Jörgen Bonaunet
Kjell Bonaunet
Turid Gjölmesli
Ingrid Austli
Ester Rönne
Ole Bonaunet
Karen Bonaunet
Gerd Bonaunet
Tove Bonaunet
Kristin Bonaunet
Tor Gjölmesli
Svein Erik Gjölmesli
Per Kristian Gjölmesli
Torleiv Austli
Per Arne Austli
Otto Rönne
Stein Rönne
Eli Rönne
Anny Austvik
Berit Velve
Sigrid Austvik
Liv Myhre
Rolf Austvik
Kåre Myhre
Toril Austvik
Mona Austvik
Aslaug Austvik
Kari Skaret
Frank Skaret
Hans David Tröen
Johan Tröen
Oleif Berntine Bringedal
Peder Johannes Tröen
Birger Tröen
Dagny Röyset
John J Tröen
John
Syver
Ole Grytebust
Louise Anny Tröen
Magne Karl Tröen
John Louis Tröen
Birgit Pedersen
Ove Tröen
Kirsten Tröen
Odd Tröen
Elin Tröen
Hilde Tröen
Markus Tröen
Björg Sylvi Tröen
John Marius Tröen
Anne Marte Tröen
Ole Pedersen
Jan Ole Pedersen
Eva Kristin Pedersen
Sölvi Louise Pedersen
Beate Pedersen
Brit Tröen
Morten Tröen
Bente Tröen
Margit Tröen
Jan Petter Tröen
Helge Tröen
Turid Tröen
Jan Petter Tröen
Henny Mari Tröen
Reidun Tröen
Claus Johan Tröen
Lars Helge Tröen
Ingolf Bringedal
Elida Tröen
Ulf Tröen
Kjell Tröen
Per-Ivar Tröen
Anne Karina Tröen
Geir Tröen
Heidi Mölmann
Arnhild Tröen
Aud Helen Tröen
Marta Tröen
Ruben Röyset
Rolf Röyset
Hilde-Johanne Röyset Rödal
Randi Anita Fylling
Dagrun Röyset
Gunnar Jens Arnold Rödal
Öyvind Rödal
Andreas Rödal
Kårstein Fylling
Karianne Fylling
Morten Oksavik
Espen Röyset
Elisabeth Röyset
Berta Petrine Alnes
Benjamin Tröen
Johanne Monsås
Louise Kleppen
Marit Stokkeland
August Tröen
Bernt Berntsen Grytebust
Helene Hansdatter Grytebust
David Berntsen Grytebust
Petra Hansdatter?
Jenny Hansdatter Grytebust
Dagny Hansdatter
Elling Sörenssön Grytebust
Aagne Nielssön (Nielsen?)
Nils Nielssön (Nilsen)
Anne Johansdatter
Laurentse Johanssen
Severine Johansdatter
Thea Austvik
Inge Omar Austvik
Finn Austvik
Terje Austvik
Aase Austvik
Harald Olav Pharo
Tonny Austvik
Ottar Austvik
Tor Ingar Austvik
Gudrun Austvik
Bente Austvik
Christian Austvik
Helena Austvik
John Geir Austvik
Grim Austvik
Gorm Austvik
Böie Olsen Remman
Beret Anna Olsen Remman
Trond Hansen
Jens Hansen
Nicoline (Nikka) Fredrikke Sogge
John Lyseth Hjelde
Fridtjof Hansen
Hansine Hansen
Sverre Hansen
Ragnhild Hansen
Gyda Emilie Hansen
Trygve Hansen
Reidun Gjervan
Synnöve Lien
Trond Lien
Inger Johanne Hansen
Jan Hansen
Bergeton Jentoft Hansen
Öyvind Johan Hansen
William Sogge
Karen Sofie Hansen
Sören Elias Hansen
Amy Josefine Hansen
Svein Erik Hansen
Eva Hansen
Roar Hansen
Inger Hansen
Enok Benjaminsen Hjelde
Lina Sofie Benjaminsen Flekstadhaug
Bernt Gunerius Benjaminsen Risan
Olaf Benjaminsen Bakken
Petter Benjaminsen Risan
Anna Cecilie Möllegaard
Margrethe Benjaminsen Hjelde
Anna Benjaminsen Bakken
Magnhild Nerland
Ivar Benjaminsen Bakken
Markus Nerland
Anton Edvard Möllegaard
Enok Arntsen Svartdal (Hansen?)
Nikolina Arntsen Svartdal (Hansdatter?)
Haldor Hansen Aursand
Anton Arntsen Svartdal (Hansen?)
Regine Arntsen Svartdal (Hansdatter?)
Regine Hansen Aursand
Karl Martin Hansen Aursand
Gusta Margrete Johansen
Johan P Johansen
Hanna Ryggvik
Jon Ryggvik
Marius Hansen Aursand
Mette Hansen Aursand
Hilmar Ragnvald Hansen Aursand
Helge Rikard Hansen Aursand
Helga Svendsen
Hans Petter Svendsen
Reidar Hansen Aursand
Reidar Hansen Aursand
Emma Hansen Aursand
Hans Oskar Hansen Aursand
Julie Hansen Aursand
Dödfött barn Hansen Aursand
Anna Auren
Magne Auren
Klara Måsö
Bjarne Måsö
Karl Hansen Aursand
Karl Aursand
Hilma Aursand
Randi Jensen
Guri Aursand
Regine Aursand
Hilde Kristin Aursand
Turid Aursand
Merete Aursand
Kjerstin Anna Guttormsen
Ingeborg Martha Guttormsen
Marit Berg
Severin Berg
Johan Fridtjof Moe
Lorentz Moe
Johanne Gabrielsen
Anna Christoffersen
Albert Kristian Moe
Elise Olsen
Thorvald Moe
Fredrik Moe
Fredrikke Johanne Moe
Albert Olsen
Christoffersen
Gabrielsen
Christian Jacobsen Overhogstad
Karen Anna Arentsdatter Overhogstad
Gurine Susanne Arentsdatter Overhogstad
Kristoffer Arentsen
Benjamin Arentsen
Ingeborg Anna Hansen Dragsve
Bernt Solli
Ellen Hernesmark
Karen Arentsen
Peter Hernesmark
Ellen Anna Tangen Olsdatter
Sofia Andersen Holmberget
Andreas Olsen Mikkelsen Ryggvik
Pauline Tangen
Stina Tangen Olsdatter
Aage Andersen Holmberget
Olina Aagesdatter
Maria Aagesdatter
Regina Aagesdatter
Lars Tangen
Johan Arnt Bugten Larsen
Bernt Larsen
Maria Bakken
Regine Larsdatter
Oline Ryggvald
Olina Larsen
Martin Bakken
Olaus A Ryggvald
Arent Guttormsen
Karen Braenne
Johanne Braenne
Fredrik Ingebriktsen Römmesmo
Fredrikke Römmesmo
Ingeborg Fredriksen Römmesmo
J. S. Braenne
Johannes Braenne
Bernt Römmesmo
Johannes Fredriksen Römmesmo
Johannes Johannesen?
Eli Johannesen Römmesen
Anna Johannesen?
Johanne Berntsdatter Römmesmo
Halfdan Berntsen Römmesmo
Johan Jörgen Thoresen
Elen Anna Björnsdatter
Karsten Olsen Wangberg
Otter Olsen Wangberg
Anders Olsen Wangberg
Sivert Olsen Wangberg
Jakob Olsen Wangberg
Enok Olsen Wangberg
Elias Olsen Wangberg
Ingeborg Olsdatter Wangberg
Torsten Jonsen Mostad
Jens Halvorsen Moksnes
Louise Jonsen Mostad
Marta Torstensdatter
Maren Jonsen Mostad
Johannes Hernessve
Fredrikka Fredriksdatter Römmesmo
Johanne Fredriksdatter Römmesmo
Johannes Fredriksen Römmesmo
Lars Römmesmo
Christiane Lund
Beret Fredriksen Römmesmo
Jörgine Fredriksen Römmesmo
Ivar Flåsen
Ivar Jamtås
Hortense Blond
Arnt Ottersen Wangberg
Ola Kristoffersen Riseth
Ingeborg Larsdatter Moksnes
Einar Riseth-Hojem
Anna Arentsdatter Riseth
Siri Risan
Karen Arentsen Riseth
Ole Tollefsen Hernes
Rasmus Banlien
Nils Erik Lidberg
Greta Alice Lidberg
Berit Lidberg
John Erik Lidberg
Berta Maria Lidberg
Asta Ingeborg Lidberg
Ragna Andersson
Ester Lidberg
Inger Lidberg
Brita Lidberg
Barbro Lidberg
Ann-Marie Lidberg
Sten Lidberg
Claes Lidberg
Lovisa Lidberg
Martin Johansson
Alida Othilia Johansson
Åsa Birgitta Austvik
Niclas Wittink
Tor Olsen Kaldor
Marie Klara Olsen Kaldor
Ingeborg Edvarda Lyseth Hjelde
Bertha Oline Lyseth Hjelde
Tove Edel Vigdal
Eldbjörg Båtstrand
Gunnar Båtstrand
Beathe Hjelde
Janne Hjelde
Bjarne Mollegard
Vera Mollegard
Anne Marie MacDermott
Stephen Farrington
Eugene MacDermott
Stephen Gordon John Farrington
Kristine Parks MacDermott
Anton Edward Mollegard
Mary Ann Mollegard
Peter Barney Mollegard
Jennifer Ann Mollegard
Anne Gurine Berg
Odd Berg
Ragnhild Magdalena Berg
Ove Johan Berg
Elin Berg
Morten Åsen
Hege Merete Åsen
Asbjörn Berg
Bergljot Marie Berg
Magne Berg
Rigmor Åsen
Unni Berg
Gisle Berg
Anne Berg
Mette Berg
Ståle Berg
Aksel Möllegaard
Sverre Möllegaard
Dagmar Hansen
Odd Berg
Edna Berg
Hans Hansen
Erling Hansen
Britt Hansen
Helene Arntsen
Kjell Arntsen
Hans Anton Hansen
Bjarne Dagfinn Hansen
Arvid Möllegaard Hansen
Ruth Ingeborg Hansen
Ella Myhre Hansen
Ann-Kristin Hansen
Ellen Berg
Gunnar Berg
Terje Berg
Venche Mary Hansen
Erik Normann Hansen
Anita Dagmar Hansen
Eivind Hansen
Roar Arntsen
Marit Reitan
Toril Arntsen
Odd Reitan
Ole Robert Reitan
Kjell Magnus Reitan
Ragnar Trom Hansen
Vegard Hansen
Evelyn Doris Möllegaard
Fanny Elisabeth Dreiås
Anders Möllegaard
Ole Dreiås
Ella Elise Möllegaard
Tore Dreiås
Geir Möllegaard
Frank Möllegaard
Elin Möllegaard
Steffan Möllegaard
Stian Möllegaard
Ingrid Alfhild Möllegaard
Brit Brevik
Anne Irene Myrvang
Johan Arne Brevik
Lisbeth Brevik
Anita Brevik
Roger Brevik
Harald Myrvang
Kirsti Myrvang
Eirik Myrvang
Ståle Myrvang
Solveig Myrvang Lönseth
Ingrid Myrvang Lönseth
Lina Emilie Olsen
Olaf John Kvam
Karl-Bertil Andersson
Yvonne Marianne Linnea Andersson
Dag Richard Artinger
Camilla Eva Artinger
Alice Maria Andersson
Bertil Andersson
Gustav Albert Artinger
Eva Linnea Artinger
Märta Edvina Oskarina Karlsson
Alexander Karlsson
Johan Pettersson
Agnes Pettersson
Elsa Hallgren
Edith Andersson
Evert Pettersson
Elvira Erixon
Oskar Hallgren
Nils Hallgren
Svea Gustavsson
Lena Hallgren
Tord Gustavsson
Siv Gustavsson
Ivar Andersson
Cyrene Olofsson
Tommy Olofsson
Ola
Ulf
Elisabeth Pettersson
Bengt Pettersson
Roger Pettersson
Kent Pettersson
Erland Erixon
Ove Erixon
Yrje Stig Albert Artinger
Anita Birgitta Artinger Lindeborg
Marie Barbro Karlsson
Karl Henry Artinger
Emma Linnea Artinger
Agnesfar
Agnesmor
Anton
Hilma Wik
Josef
Karl
Gotthard
Augusta Larsson
Inga
Nils Wik
Wik
Börje Wik
Signe
Ingrid
Bertil
Birger
Anna-Greta
Johanfar
Johanmor
Hilda
Fredrik
Oskar
Elin
Sigrid
Agnes
Anton
Birger
Ulla
Sigrid
Frida
Folke
Ragnhild
Arvid
Kalle
Astrid
Helmer
Gunnar
Märta Loberg
Torsten
Loberg
Ove Loberg
Åke Loberg
Magnus Loberg
Åsa Loberg
A Loberg
Ann-Charlotte Loberg
Loberg
Elsa
Gina Engvall
Edit
Engvall
Karl
Josefina Charlotta "Lotta" Olsson
Niklas (Nikolaus) Olsson
Carl (Kalle, Karl Johan) Nicklasson
Anna Charlotta Pettersson
Hanna Larsson
Ingeborg Eriksson
Karin Yggeson
Irma Charlotta Lundström
Ernst Viktor Albert Pettersson
Edvin Larsson
Bengt Larsson
Tomas Larsson
Kristina Larsson
Kerstin Larsson
Ingvar Yggesson
Margareta Lundgren
Vera Eriksson
Gunborg Broström
Karl-Axel Engström
Lars Eriksson
Ulla Lilja
Anders Jansson
Valter Broström
Gerd Ahlin
Göte Broström
Gudrun Eriksson
Tomas Ahlin
Helena
Lisbeth Broström
Anna Broström
Sofia Broström
Lars Hilmer Eriksson
Ulrika Eriksson
Jenny Eriksson
Rosa Engström
Gunilla Johansson
Staffan Lilja
Elin Doris Maria Haag
Enoc Andersson
Elsa Kristina Fanny
Viola Viktoria
Eskil Teodor Torslund
Lydia Eleonor
Karl-Oskar Agaton Torslund
Sixten Emanuel Torslund
Anna Andersson
Edit Sofia Fredriksson
Gustav Fredriksson
Anny Sundström
Birger Askemyr
Sten Andersson
Sten-Eric Sundström
Ulla Sundström
Dagmar Askemyr
Ulla-Britt Örn
Levi Örn
Eva-Lena Braun
Svea Andersson
Vivianne Olsson
Fritz Olsson
Kristina Anna Kolehmainen
Arne Johan Kolehmainen
Johanna Karolina Kolehmainen
Astrid Lindström
Helge Lindström
Margareta Harrström
Hans Lindström
Göte Harrström
Eva Harrström
Berit Lindström
Stefan Lindström
Håkan Lindström
Åsa Lindström
Johan Harrström
Sofia Harrström
Erik Harrström
Arne Hestad
Irene Hestad
Erik Sundström
Anita Sandberg
Bert Sandberg
Dan Sandberg
Marie Sandberg
Sandberg
Marie Sandberg
Erik Sundström
Maria Sundström
Göte Lundkvist
Ann-Marie Jatkola
Peter Askemyr
Jan Jatkola
Henrik Jatkola
Markus Jatkola
Ronny Braun
Jimmy Braun
Cecilia Braun
Marie Askemyr
Villemo Askemyr
Alice Askemyr
Janne Jansson
Andreas Jansson
Anette Jansson
Eje
Svante
Fredrik
Elin
Alexander
Karl-Göran Engström
Elisabet
Roger Engström
Hans Johansson
Maria Johansson
Sara Hansdatter Parelius Munckgaard
Ole Torgersen Kaldor
Johanne Torgersen Kaldor
Torger Amundsen Botterhougen
Lisbet Amundsen Botterhougen
Ernst Viktor Jönsson
Anna Sofia Jönsson
Ebba Kristina Jönsson
Ebba Bernice Jönsson
Öyvind Mölmann
Erik Mölmann
Lars Mölmann
Stig Arild Tröen
Frank Tröen
Anne Lise Tröen
Daniel Tröen
Margit Hallgren
Yngve Olofsson
Oskar Torslund
Per Johansson
Ulla Erixon
Gunnar Gustavsson
Kerstin Pettersson
Bo Hägerman
Berit Wittink
Erna Irene Austvik
Jörgen Austvik
Kjell Velve
Kristin Mathisen Austvik
Nils Ygge Yggesson
Birgitta Romare
Britt
Per Yggesson
Agneta Romare
Katrin Romare Yggesson
Charlotte Yggesson Romare
Christina Yggesson
Johan?
Bengt Lundgren
Eriksson
Albert (Abel) August Pettersson
John Olof (Olle) Lundström
Eivor Inga-Stina Lundström
Lars Olof Lundström
Saddhani Renuka Lundström
Emil Janaka Lundström
Selina Chandi Lundström
Robin Anupa Lundström
Ingrid Pettersson
Lennart Pettersson
Albert Pettersson
Albertina Pettersson
Iris Magdalena Pettersson
Birgitta Charlotta Pettersson
Leif Harry Thoor
Christoffer Viktor Andreas Thoor
Gustaf Adolph Jonsson
Johanna Charlotta Jonsdotter
Maria Elisabeth "Lisa" Hogberg
John Adolf Gustafsson
Ingeborg Gustafsson
Stefan (Adolf?)
Yngve Leonedas Emerentius Gustafsson
Gunborg Eimina Gustafsson
Edna Rebecca Gustafsson
Clyde Calvin Gustafsson
Barbara Ann Gustafsson Scheele
Margret Ellen Finnell
Janet Martin
Jay Calvin Gustafsson
Lee Owen Gustafsson
Eric Martin Gustafsson
Penny Jo Gustafsson
Martha Humpert
Joseph Martin Gustafsson
Jeffrey Allen Gustafsson
Jonathan Lee Gustafsson
Jeremy Lesley Gustafsson
John Gallagher
Angela Marie Gallagher
Heather Ann Gallagher
Ronald P. Scheele
William Jesse "Bill" Finnell
Henry Howard Finnell
Margaret Elisabeth Finnell
Rebecca "Becky" Ann Finnell
Mary Elisabeth Finnell
William "Bill" Scott Finnell
Thomas "Tom" James Finnell
Shawn B. O'Donnell
Fred Nicklas "Nick" Jones
Christina "Tina" Ann Cripe
Carolyn F. Pfauntsch
Jesse Carlyle Finnell
Cecil L. Boules
Elisabeth Leigh Finnell
Janice Irene Grimm
Ruth Agnes Phillips
Giftermål 1
Grimm
Giftermål 1
Doye Phillips
Karl A Hogberg
Karl J Hogberg
John Hogberg
Anna Cotton
Ella Noreen
Gunhild "Gulla" Hogberg
Lillian Fehlow
Gunnar Hogberg
Anna Hogberg
Myrtle Hogberg
Irving H. Cotton
Irving C. Cotton
Claris A. Cotton
Anna Peterson
Gordon Peterson
Barry Peterson
Peggy Peterson
Emily Peterson
Elisabeth Peterson
Arvid Noreen
Leonard Noreen
John Edward Noreen
Sherman C. Noreen
Elisabeth Kuehn
Arvid G. Jr Noreen
Barbara Noreen
Karen Noreen
Mary Noreen
Jackie Noreen
John Noreen
Virginia "Ginny" Noreen
Kuehn
Scott Kuehn
Rogene Noreen
Kim Peterson
Jeff Noreen
Wayne Peterson
Megan Peterson
Kathryn "Kate" Noreen
Michaela Noreen
Lars Peter Forsblom
Anna W Forsblom
Flicka
Jonas Andersson
Johanna Andersson
Maja Lisa Andersson
Anders Johan Jonsson
Frans August Jonsson
Maria "Maja" Christina Johansson
Alexander "Sander" Jonsson
Reinhold Jonsson
Alice Danielle Fylling
Klara Mathilda Jonsson
Johan Fridolf Jonsson
Axel Levin Jonsson
Hilda Sofia
Karl August Jonsson
Helga Elisabeth
Karl August
Frans Oskar
Anna Hildur
Guemi (?) Viktoria Jonsson
Karl - Axel
Göran Jonsson
Kerstin
Anders Gustaf Johansson
Anna
Johan Gustafsson
Beda Gustafsson (?)
Frideborg
Ragnar
Gustaf Gustafsson
Eva Gustafsson
Anders Larsson
Sara Larsson
Maja Stina Ström
Anders Ström
Petter Ström
Maja Ström
Ingierd Nilsson
Gabriel Månsson
Annica Månsson
Anders Larsson
Lisbetta Larsson
Lars Timan Andersson
Ingrid Svensson
Maria Andersdotter
Katarina Andersdotter
Katarina Andersson
Bolla Andersdotter
Anders Svensson
Sven Andersson
Lars Jonsson
Sven Larsson
Karin Larsson
Harald Larsson
Store Jon Persson
Anna Persson
Nils Jonsson
Jon Jonsson
Per Jonsson
Gunnar Jonsson
Sven Jonsson
Marit Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
Elsa Svensson
Karin Håkansson
Ingeborg Jonsson
Anders Jonsson
Kerstin Jonsson
Marit Jonsson
Påvel
Jon Påvelsson
Håkan Svensson
Gabriel Håkansson
Per
Nils Persson
Dotter Larsson
Anders Larsson
Olof Nilsson
Hans Nilsson
Jon Nilsson
Ingeborg Nilsdotter
Elisabeth Nilsdotter
Gabriel
Gunilla Nilsson
Maria Hansdotter
Olof Hansson
Margareta Nilsson
Anders Hansson
Ibba Nilsson
Marcus Sebastian Wittink
Ola Pedersen Öfsti
Ola Andersen Geving
Gunhild Olsdatter Björgum
Agnes Olsdatter Björgum
Ola Olsen Björgum
Anniken Olsdatter Björgum
Thomas Torsteinsen Dybvad
Torstein Thomassen Dybvad
Lars Thomassen Dybvad
Thomas Thomassen Dybvad
Sara Thomasdatter Dybvad
Lars Thomassen Dybvad
Ola Thomassen Dybvad
Ola Thomassen Dybvad
Gjertrud Olsdatter Ingstad
Anne Isaksdatter Kleivan
Haagen Pedersen Dybvad
Marit Olsdatter Vold
Ola Johnsen Elverum
Torstein Olsen Moksnes
Haagen Olsen Lerfald
Anne Olsdatter Moksnes
Regine Haagensdatter Lerfald
Ole Andreas Haagensen Lerfald
Ane Lerfald
Michael Sivertsen Avelsgaard
Sivert Avelsgaard
Sivert Avelsgaard
Sivert Avelsgaard
Marit Johansdatter Kvittem
Martin Avelsgaard
Beret Avelsgaard
Sigrid Margrethe Avelsgaard
Olav Iversen Lerfald
Ruth Lerfald
Torbjörn Myrvang
Siv Myrvang
Svein Lerfald
Gunn Kristin Lerfald
Stig Olav Lerfald
Trond Lerfald
Ingar Lerfald
Maria Luisa Straggi
Aud Irene Avelsgaard
Sidsel Avelsgaard
Sivert Mikal Avelsgaard
Randi Berit Avelsgaard
Monika Kringen
Kristian Kringen
Ane Avelsgaard
John Wolfe
Jacob Wolfe
Margaret Wolfe
Henry Bakke
Anvel (Al) Wolfe
James Ronald Wolfe
Mary Jo Wolfe
William (Bill) Wolfe
Gloria Morgan
James H. Wolfe
Kelly Rae Wolfe
Donald Wolfe
Helen Wolfe
Ronald Wolfe
Doris Wolfe
Therese Mirande
Henry Wolfe
Haagen Avelsgaard
Ole Mikalsen Avelsgaard
Mette Johanne Folvik
Mikal Avelsgaard
Johanne Avelsgaard
Ane Björnsdatter Ulstad
Sara Björnsdatter Ulstad
Elen Anna Thoresen
Petter Björnsen Ulstad
Gunhild Björnsdatter Ulstad
Petter Björnsdatter Ulstad
Arnt Jacobsen Skogen
Johan Arntsen Skogen
Jörgine Arntsdatter Skogen
Gunder Olausen
Inga Amalie Gunnarsdatter Stensmur
Hilmar Johan Olsen
Gudmund Julius Johnsen
Valborg Faber
Borghild Johnsdatter
Hans Pauli Bekkelund
Otto Kåre Finstad
Arnfinn Ottem
Judit Margrete Kaspersen
Karin Synnöve Ottem
Ragnar Ringkilen
Jan Arne Ottem
Magne Bekkelund
Paul Bekkelund
Astrid Bekkelund
Bjarne Bekkelund
Kjell Finstad
Ester Bekkelund
Kerste Opset
Ragnhild Bekkelund
Björn Bekkelund
Else-Berit Bekkelund
Rolf Östmo
Ernst Rolf Östmo
Rikard Östmo
Anita Östmo
Rolf Skybakk
Lillian Skybakk
Viola Skybakk
Trond Kristian Olsen
Gunnar Olsen
John Olsen
Inga Hilmara Olsen
Alvhild Olsen
Hildur Olsen
Agnes Andersen
Johan Ludvik Skaanes
Einar Konrad Skaanes
Gunnar Ludvik Skaanes
Harald Johannes Skaanes
Inger Johanne Skaanes
Ingebjörg Olise Graven
Eli Iren Skaanes
Mildrid Johanne Björvik
Kurt Ingar Skaanes
Greta Bye
Agnar Johansen
Arnt Inge Johansen
Ole Bovolden
Björn Arnold Rygh
Ole Arild Bovolden
Einar Inge Bovolden
Grethe Bostad
Reidar Tingstad
Ragnhild Tingstad
Ottar Rössing
Roar Hartvik Rössing
Arnhild Rössing
Ragnhild Kristin Rössing
Gunnar Okken haug
Håkon Okkenhaug
Kjersti Okkenhaug
Hans Oskar Gundersen Stensmuren
Anne Gunnarsdotter Stensmur
Ernest M. Gunderson
Anna Malene Gunnarsdotter Stensmur
Alfrida Johanne (Hanna) Gunnarsdatter Stensmur
Gudrun Gunnarsdatter Stensmur
Petrine Sjöholt
Helge Pedersen Markhus
John Olsen Hölmo
Aagot Markhus
Folke Kelén
Anders Hammar
Harald Monsen
Mildred Lucille Gunderson
Harold Gunderson
Patricia L. Gunderson
Delores R. Huston
Roy Clifford Chaney
Roy Clifford Jr. Chaney
Margaret Lucille Chaney
Donna Rae Chaney
Betty Loraine Chaney
Rosa Maria Hahn
Daniele Maria Chaney
Olav Gordon Chaney
Bobby Joe Murray
Edwin Duane Jr. Tonn
Pamela Lynn Tonn
Edwin Duane III Tonn
Ronald Melvin Raffelson
Debra Lee Raffelson
Ronald Melvin Raffelson
Donald G. Raffelson
Dorothea Arlene Raffelson
Daniel Melvin Raffelson
Thelma Pollard
Clarence May
Lloyd Claude Gumm
Kenneth Lloyd Gumm
Carolynne Ann Gumm
Bonita Marlene Gumm
Louise Kay Stout
Barbara Marie Supak
Shannon Lee Gumm
Vance Leon Gumm
Kevin Lloyd Gumm
Krista Lee Gumm
Raymond Henry Shaw
Ty Ray Shaw
Timothy Ray Shaw
William Wesley Powell
Tonya Lynn Powell
Howard Lee Richardson
Rachel Deane Richardson
Jay C. Shelby
Duane Jay Shelby
Kimberley Sue Shelby

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage20040105